STAAT VAN BATEN EN LASTEN            2022      
         2021Baten

Baten uit acties en giften  €       5.081 €     5.745
Resultaat beleggingen  €  - 35.834 €    17.104
Bankrente  €               2 €             3Totale inkomsten  €  - 30.751 €  22.852Lasten

Ondersteuningen  €      6.020 €     5.164
Kosten  €      1.835 €        293
Mutatie  voorziening dubieuze debiteuren  €   - 1.986 €     3.620

   
Totale uitgaven  €     5.868 €     9.077
   
Resultaat boekjaar -€ 36.620 €    13.775